ho-yu

串串貢 — 太子《豪園餐廳小廚》

《本報訊》本報接到讀者來信,投訴太子彌敦道〈豪園餐廳小廚〉外賣阿姐串串貢,服務態度欠佳。

日前讀者上班後,致電〈豪園餐廳小廚〉叫外賣早餐。
外:外賣阿姐

讀:讀者

外:「喂,豪園!」

讀:「唔該寫外賣。」

外:「講啦!」

讀:「早餐,火腿通粉、煎雙蛋……」

外:「我地冇呢 d 早餐,得牛肉或者餐肉麵。」

讀:「吓,咁要牛肉啦……餐飲熱奶茶。」

外:「地址?」

讀:「 XX 大廈二樓。」

外:「又係你地呀,你地下次唔該一次過叫,唔好要我走幾轉,你地果條電梯鬼死咁多人。」

外賣阿姐說罷立刻收線。讀者抱疑究竟阿姐即係送唔送?等咗一輪,外賣送到,亦無落毒 。

讀者表示,任職機構實施彈性上班時間,因此員工們不是於同一時段上班,不過由年頭餐廳開張至今一直支持,但該阿姐已不止一次嫌三嫌四。

讀者又謂,該機構每日早、午、晚平均共order五至十份外賣(早餐 + 午餐 + 晚餐),一個月只區區一、二百份,自詡不算大客,因此於向本報投訴同時,亦已全面封殺該餐廳。

本報有見及此,盼老闆如有幸閱畢此文,請檢討貴店之服務態度,既然做得外賣,客人叫一個order係生意,叫十個又係生意。以現今經濟環境下,有生意就唔好嫌三嫌四,何況貴店附近尚有大量價廉物美茶餐廳。